Kategórie

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

1. Úvod

Kupujúci zaslaním papierovej alebo elektronickej objednávky akceptuje Obchodné podmienky Monete (ďalej len predávajúci). Vzťah predávajúceho a kupujúceho sa riadi týmto dokumentom, ktorý je pre obe strany záväzné, pokiaľ to nie je v zmluve stanovené inak. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Zakúpenie tovaru prostredníctvom stránok www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk alebo e-mailová objednávka predstavujú elektronickú objednávku. Elektronická objednávka a Obchodné podmienky vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Obchodné podmienky sú dostupné v elektronickej podobe na stránkach www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk.

2. Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy sú položky uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Všetky parametre tovaru sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim kupujúcim dodávať:

- bezchybný tovar v súlade so zverejnenou špecifikáciou na stránkach

- tovar v súlade s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru - tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

3. Objednanie tovaru

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je registrácia na stránkach www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk a následné vyplnenie všetkých predpísaných údajov.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Po úspešnom vyplnení a odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, internetový obchod automaticky vygeneruje potvrdenie zaradenia objednávky do systému a pošle ju na e-mailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie nie je finálnym potvrdením dostupnosti tovaru na sklade. Nedostupný tovar zo sekcie Predpredaj je doplnený podľa dátumu komunikovaného národnými bankami a môže byť ľubovolne spojený s ostatnými objednávkami zákazníka.   

4. Platba za tovar

Všetky ceny produktov v internetovom obchode www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk sú finálne ceny vrátane DPH a iných poplatkov a platné sú v momente objednávky. K cene tovaru sa pripočítava len cena za dopravu, táto cena je vždy uvedená v objednávke a je zarátaná do finálnej hodnoty objednávky.

Kúpna cena je považovaná za zaplatenú po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo ku tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Zdaniteľným plnením sa považuje deň vystavenia faktúry.

Internetový obchod www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk ponúka možnosť uhradenia objednávky dobierkou, prevodom na účet spoločnosti, PayPalom resp. pri osobnom odbere hotovosťou. Všetky spôsoby platby sú bez ďalších nákladov pre kupujúceho.

5. Dodacia doba

Dodacia doba začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky predávajúcemu, za podmienok poskytnutia všetkých podkladov a údajov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.

V prípade, že tovar je na sklade, predávajúci sa zaväzuje odovzdať ho dopravcovi do 3 pracovných dní. Dodacia doba môže byť predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim (meškanie na strane pošty alebo kuriérskej spoločnosti)

V prípade, že tovar nie je na sklade, predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu do 1 pracovného dňa predpokladaný termín dodania. V prípade nesúhlasu kupujúceho s novým termínom dodania môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar.

6. Dodanie tovaru

Preferovaným spôsobom plnenia je zaslanie tovaru poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Osobný odber je potrebné si vopred dohodnúť. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru na účet predávajúceho alebo zaplatiť v hotovosti na mieste plnenia. Osobný odber inou osobou, než kupujúci, nie je možný.

E-shop www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk ponúka nasledovné spôsoby doručenia tovaru:

- zásielky s hmotnosťou do 1 kg a hodnotou do 500 €, zasielame Slovenskou poštou ako Cenný list v špeciálnej bezpečnostnej obálke s poistením na 100% jej hodnoty.

- zásielky s hmotnosťou nad 1 kg a hodnotou nad 500 € až 2500 €, zasielame kuriérom DPD, poistenú na 100% jej hodnoty.

Zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo úbytok obsahu preberá prepravca do výšky udanej hodnoty v zmysle ustanovení  § 769 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

7. Reklamačný poriadok

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo konečným užívateľom pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku na kvalitu a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou 24 mesiacov.

Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek chyby, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne a doporučene, bez zbytočného odkladu. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho používania, nevhodného skladovania, nesprávneho zásahu alebo keď je tovar opotrebovaný v rámci svojej žitnej hodnoty. V prípade, že sa jedná o použitý tovar, za vadu nemožno považovať opotrebovanie, ktoré tovar už mal pri prevzatí kupujúcim.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie a/alebo poškodenie tovaru zavinené dopravcom (pošta, kuriér), ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne poskytnutými údajmi a adresou príjemcu.

V prípade vrátenia chybného tovaru predávajúcemu, musí zásielka obsahovať reklamačný list obsahujúci dátum dodania tovaru, názov výrobku, cenu, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Pri reklamácii je potrebné preukázať, že tovar bol kúpený v e-shope www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk.

Pri reklamácii znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, kupujúci. V prípade uznania reklamácie, znáša náklady na zaslanie opraveného alebo nového produktu kupujúcemu, predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje vyjadriť k reklamácii do 14 dní od dňa jej doručenia.

Predávajúci je povinný o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch však najneskôr do troch pracovných dní. Reklamácia alebo odstránenie vady výrobku musia byť vybavené najneskôr do 30 od dňa jej uplatnenia a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ kupujúci bez súhlasu predávajúceho prenechá tovar na opravu tretej osobe, tak stráca nárok na bezplatné prevedenie opravy.

8. Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený na stránkach www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je kupujúci povinný doručiť  do uvedenej lehoty na adresu predávajúceho so žiadosťou, číslom objednávky resp. faktúry. Suma za tovar bude kupujúcemu zaslaná na jeho účet do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Poštovné a ďalšie poplatky súvisiace s odoslaním tovaru, ktoré vynaložil kupujúci v súvislosti s jeho objednaním znáša predávajúci. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v prípade, ak výrobok zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nie je vadný.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

E-shop www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadu, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne a to dobrovoľnou registráciou za účelom využívania služieb. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané, ani predané tretej strane, okrem prípadu keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát. Bezpečnosť je zaručená aj vďaka profesionálnemu riešeniu cez e-commerce riešenie Prestashop.

Pre zvýšenie bezpečnosti pri platbách je www.eurocoinsshop.eu resp. www.euromince.sk priamo integrovaný s portálom PayPal. Samotný e-shop nezhromažďuje žiadne informácie o kreditných kartách, účtoch svojich zákazníkov.

 
Vyhradzujeme si právo vykonávať analýzy o správaní užívateľov na internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov sledujúcich reklamné bannery a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy v agregovanej podobe (Google Adwords)

Na žiadosť užívateľa môžu byť osobných dáta zo systému odstránené, resp. každý používateľ sa môže sám odregistrovať a odstrániť tak všetky osobné údaje zo systému.

Zákazník svojou registráciu alebo objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami dodávateľa.  

10. Cookies

Cookies sú dáta, ktoré naše stránky ukladajú pri Vašom prístupe na naše stránky. Ukladanie je dôležité, aby sme zákaznika rozpoznali a vedeli zobraziť jeho doterajšie aktivity a poskytnúť komfort, ktorý je dnes bežný. Na základe smernice Európskeho parlamentu a rady (Directive 2002/58/EC) sú eshopy povinné vyžiadať si súhlas používateľa. Naše stránky umožňujú nesúhlasiť s používaním cookies, v takom prípade je ale možné, že niektoré stránky alebo podstránky sa Vám nezobrazia.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.

Platné od 1.6.2017
Monete s.r.o.